Vierde tranche NOW

Sinds vorige week -15 februari 2021- kunnen ondernemers de vierde tranche van de NOW aanvragen. Met deze noodmaatregel kan aanspraak worden gemaakt op een loonsubsidie als ondernemers minimaal 20% omzetverlies verwachten over een periode van drie maanden. De vierde tranche ziet op de periode van januari tot en met maart 2021. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt 85% bij een omzetverlies van 100%. Deze wijziging heeft de regering vorige maand toegevoegd, alle andere voorwaarden zijn gelijk gebleven. Lees voor een toelichting op de NOW 3 ons eerder verschenen blog.

De eerste dag waarop deze vierde tranche van de NOW kon worden aangevraagd, ontving UWV al 12.000 aanvragen. Na een week was dit aantal al opgelopen tot 34.000. Met nog ruim twee weken te gaan tot de sluitingsdatum van 14 maart 2021, is de kans groot dat van de vierde tranche veel meer gebruik moet worden gemaakt dan de vorige tranche. De nood is dus hoog en wordt steeds hoger.

Structurele maatregelen

Ook andere kostenbesparende maatregelen worden overwogen, meestal meer structureel van karakter. Denk aan: loonoffers, inleveren van verlofdagen, aanpassen bonusregeling of het afschaffen van winstdelingsregelingen. Veelal wordt bij dit soort maatregelen een beroep gedaan op de loyaliteit van de werknemers. In de praktijk zien wij dat die loyaliteit vaak groot is, men heeft hart voor de zaak en wenst de onderneming én de werkgelegenheid te behouden. Toch is het niet altijd mogelijk arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigen en kan niet van iedere werknemer worden verwacht daarmee in te stemmen. Steun van en samenwerking met de medezeggenschap en de vakbonden kan daarbij helpen.

Herstructurering en reorganisatie

Ook wordt duidelijk dat het loont om de organisatiestructuur onder de loep te nemen. Zijn alle ondernemingen binnen de groep of onderdelen van de onderneming nog winstgevend? Kan een efficiencyslag worden doorgevoerd? Ondernemingen of onderdelen worden overgenomen door een derde partij, verlieslatende activiteiten worden beëindigd. In de praktijk zien wij ook steeds meer dat ondernemingen door middel van een fusie proberen het hoofd (gezamenlijk) boven water te houden of nieuwe aandeelhouders worden aangetrokken en die zorgen voor een kapitaalinjectie om vervolgens de groep van ondernemingen zodanig te herstructureren dat er weer een gezonde situatie ontstaat. Dit heeft vaak ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Een noodzakelijke herstructurering en reorganisatie gaan in die gevallen veelal hand in hand. Werknemers komen automatisch in dienst bij een andere (formele) werkgever of moeten afvloeien. Dit zijn complexe trajecten, in ons whitepaper Herstructurering worden de belangrijkste aandachtspunten genoemd.

Einde van de onderneming?

Als een herstructurering en/of reorganisatie geen soelaas meer lijkt te bieden, komen ondernemers voor een definitieve keuze te staan. Steeds vaker moeten ondernemers besluiten de deuren te sluiten en de onderneming te stoppen. De Kamer van Koophandel heeft kwetsbare ondernemers zelfs al opgeroepen om tijdig te stoppen om te voorkomen dat zij in een lange faillissementsprocedure terecht komen. In plaats daarvan zou de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ook uitkomst kunnen bieden: in plaats van faillissement een akkoord over de schulden van de onderneming om zo de crisis te overleven, de eerste uitspraak heeft laten zien dat dit mogelijk is.

Welke koers gaat u varen?

  • Kiest u voor de vierde tranche van de NOW of toch voor meer structurele wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden?
  • Overweegt u een herstructurering of een reorganisatie, wellicht beiden?
  • Kan de WHOA ook voor uw onderneming het verschil maken of is een faillissement onoverkomelijk?

Welke keuze ook moet worden gemaakt, bij iedere variant moet de medezeggenschap tijdig worden betrokken. Tijdig, dat is een relatief begrip in deze roerige tijden. Toch kunnen er pas definitieve besluiten worden genomen nadat een formeel (advies)traject heeft plaatsgevonden. Dit kan ook een versneld traject zijn, zeker als de nood hoog is en de belangen groot. Maak goede afspraken met elkaar en draag zorg voor een zorgvuldig traject.

Wilt u meer weten? Volg dan op vrijdag 5 maart a.s. ons webinar Herstructurering en Reorganisatie.

Vragen?

Heeft u vragen over de vierde tranche NOW, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.