Een uitgebreid overzicht van het wetsvoorstel kunt u in onze eerste blog lezen. In een eerdere update schreven we al dat een verruiming van de proeftijd van de baan is.

In het debat lieten verschillende Eerste Kamerleden, zowel van de oppositie als van de coalitiepartijen, zich kritisch uit over het wetsvoorstel. Zo werd gezegd dat er geen sprake is van een integrale beleidsvisie en aanpak. Er is weinig begrip voor het feit dat het kabinet niet de evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid wil afwachten, en ook niet op de adviezen van de commissie Borstlap, die door minister Koolmees is gevraagd te adviseren over de toekomst van de arbeidsmarkt en daar naar verwachting aan het einde van 2019 over zal adviseren. Verder is er zorg over “waterbedeffecten”, bijvoorbeeld op het terrein van flexibiliteit. Als flexibele arbeid duurder wordt, zal dat – zo verwacht ook de Raad van State – leiden tot uitvluchten naar zzp-(schijn)constructies.

Minister Koolmees is uitvoerig ingegaan op de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer, maar hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan die invloed hebben op het wetsvoorstel. De minister heeft desgevraagd laten weten van plan te zijn om voor de zomer met voorstellen te komen ten aanzien van de bescherming van de onderkant van de zzp-markt en het voorkomen van schijnzelfstandigheid. De minister benadrukt dat de Wet arbeidsmarkt in balans moet worden gezien in samenhang met alle andere maatregelen die hij al heeft genomen en nog zal nemen. Het ‘spoorboekje’ van deze maatregelen zal hij uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 aan de Eerste Kamer toesturen. In dit spoorboekje zullen ongetwijfeld benoemd worden de herziening van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie en de mkb-polis voor loondoorbetaling en re-integratie bij langdurige ziekte.

Op 28 mei stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Hoewel de Eerste Kamer kritisch was, is het toch de verwachting dat de Eerste Kamer vóór het wetsvoorstel zal stemmen. Houd onze nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten voor de uitslag van de stemming!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation