Ook een pandrecht zorgt voor zekerheid (art. 3:296 BW). Blijft betaling van een vordering uit, dan kun je hetgeen is verpand executeren. Zeker in het geval van een faillissement biedt een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht grote voordelen. Buiten de reguliere schuldeisers om kunnen deze rechten worden ingeroepen. Dat kan het verschil maken tussen winst of verlies.

Pandrecht op een beperkt eigendomsrecht?

Kan een koper goederen die onder een eigendomsvoorbehoud zijn geleverd al verpanden aan een derde? Geen vreemde vraag, want door het eigendomsvoorbehoud is de koper (nog) geen onvoorwaardelijk eigenaar.

De koper kan in die situatie zijn voorwaardelijke eigendom onder dezelfde voorwaarden verpanden, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld (klik). Er ontstaat een pandrecht dat pas effect krijgt op het moment dat de koper het onvoorwaardelijke eigendomsrecht verkrijgt (door betaling van de koopsom aan de verkoper). Zelfs na faillissement kan een dergelijk pandrecht nog ontstaan, mits het pandrecht op het voorwaardelijke eigendomsrecht is gevestigd voordat het faillissement intrad.

De voordelen van eigendomsvoorbehouden en pandrechten zijn voorbehouden aan hen die dit bij de totstandkoming van een overeenkomst bedingen. Aandacht hiervoor is dus essentieel.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs