Rol van de OR

Zoals besproken in de blog ‘rol van de medezeggenschap’ heeft de OR een instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR ten aanzien van:

 • elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling;
 • Onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

De bestuurder legt het voorgenomen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor en geeft daarbij de beweegredenen voor en de gevolgen van het voorgenomen besluit voor de in de onderneming werkzame personen.

De OR heeft géén instemmingsrecht als:

 • Sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds;
 • De pensioenregeling uitputtend is geregeld in een cao.
  • De OR kan wel een instemmingsrecht hebben ten aanzien van die onderdelen waarvoor in de cao de uitwerking aan de werkgevers is overgelaten.

In het kader van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling zal de bestuurder een transitieplan opstellen. Hierin worden de gemaakte keuzes, overwegingen, afspraken en berekeningen vastgelegd die uiteindelijk hebben geleid tot het voorstel voor de gewijzigde pensioenregeling. Volgens de wetgever is geen sprake van een advies- of instemmingsrecht ten aanzien van het transitieplan. Wel is dit het document dat de bestuurder zal meesturen met de instemmingsaanvraag. De ondernemingsraad kan uit het transitieplan afleiden hoe het voorstel voor de gewijzigde pensioenregeling tot stand is gekomen. Daarbij is het voor de ondernemingsraad uiteraard ook belangrijk om te weten hoe de pensioenregeling er op dit moment uit ziet.

Vragen?

Heb je vragen over de onderwerpen van deze blogserie of andere medezeggenschapsrechtelijke thema’s, dan helpen wij jullie graag verder.

Barbara van Dam-Keuken, juridisch medewerker Arbeid, Medezeggenschap.


 1. Wat is pensioen
 2. De rol van de OR
 3. Hoe verloopt een instemmingstraject
 4. Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wat is de rol van de OR hierbij
 5. De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarde
 6. De rol van de PV/PVT.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!