AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens zal de AOW-leeftijd oplopen tot 67 jaar in 2024. De AOW-leeftijd stijgt hiermee drie jaar langzamer dan aanvankelijk was gepland. Vervolgens zal vanaf 2025 de AOW-leeftijd (toch) worden gekoppeld aan de levensverwachting. Daarbij zal als uitgangspunt gelden dat voor elk jaar dat we langer leven acht maanden langer moet worden gewerkt. Deze afspraak heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt dan de overeengekomen stijging van de huidige pensioenafspraak.

Zware beroepen

Mensen die wegens de fysieke en/of psychsche belasting van hun werkzaamheden eerder met pensioen willen gaan, hebben de mogelijkheid tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In die situatie is het mogelijk dat deze medewerker wel een maandelijkse uitkering van de ex-werkgever ontvangt. Het huidige systeem heeft echter tot gevolg dat deze ex-werkgever daarvoor een boete moet betalen aan de overheid. Deze fiscale boete wordt gedeeltelijk geschrapt (voor salarissen tot het minimumloon). Dit maakt het aantrekkelijk en beter mogelijk voor mensen met een zwaar beroep niet langer door te werken. Er zal geen lijst worden opgesteld met ‘zware beroepen’. Er worden wel voorbeelden genoemd als verplegers, vuilnismannen en metaalbewerkers. Daarmee is de (huidige) discussie over wat al dan niet onder een ‘zwaar beroep’ moet worden verstaan én aan de hand van welke objectieve criteria dat zou moeten worden vastgesteld nog steeds niet beslecht.

Flexibeler pensioen op maat

Het nieuwe pensioenstelsel zou ertoe moeten leiden dat er ten aanzien van de af te dragen pensioenpremies een evenwichtige verdeling ontstaat tussen jong en oud. De doorsneepremie, waarbij jongeren een onevenredig hoge pensioenpremie betalen, wordt daarom afgeschaft. In de plaats daarvan komt er een leeftijdsonafhankelijk premie met een leeftijdsafhankelijke opbouw. Zo ontstaat er voor iedereen een eigen pensioenpot gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon. Een pensioen op maat zou je kunnen zeggen.

Daarnaast wordt de pensioenuitkering flexibeler en zal gaan fluctueren aan de hand van de beleggingstijden. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenfondsen straks pensioenen kunnen indexeren, verhogen bij een dekkingsgraad van meer dan 100% en verlagen als de dekkingsgraad onder de 100% komt. Dit zou ertoe moeten leiden dat pensioenfondsen geen (grote) buffers meer hoeven aan te houden. Korting op pensioen is daardoor niet meer aan de orde. Alhoewel hierbij wel een slag om de arm wordt gehouden.

Twee pensioencontracten

Er worden twee pensioencontracten geïntroduceerd. De eerste is een premieregeling met een beperkte risicodeling en de tweede een premieregeling met een meer uitgebreide risicodeling. Deze verschillende contracten en de flexibiliteit die het nieuwe pensioenstelsel moet bieden, zal naar verwachting niet direct leiden tot ongecompliceerde pensioenregelingen. Sterker nog: dit maakt het behoorlijk ingewikkeld.

Zzp’ers

Voor zzp’ers wordt het eenvoudiger zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. Zij krijgen de mogelijkheid zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling binnen de sector waarin zij werken. Geen verplichting, maar wel een keuze voor de zzp’er. Daarnaast worden zzp’ers wel verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze verplichte verzekering zal echter nog nader worden uitgewerkt met ruimte voor uitzonderingen.

Deze hoofdlijnen van het pensioen-akkoord worden door de FNV en de CNV aan de leden voorgelegd. De leden kunnen van 12 juni a.s. tot en met 15 juni a.s. stemmen. Als ook de leden instemmen, zal meer duidelijkheid volgen over de inwerkingtreding. De verwachting is dat het tijdelijk bevriezen van de AOW-leeftijd binnen enkele weken in de Staatscourant zal worden gepubliceerd en op korte termijn in werking zal treden. De overige afspraken behoeven nog een nadere uitwerking die gepaard zal gaan met de nodige wetswijzigingen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog enkele jaren in beslag nemen.

Wij houden u op de hoogte over het pensioen-akkoord en zullen de komende weken de hoofdlijnen nader bespreken. Blijf onze blogs volgen!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.