De auteur vraagt zich af op basis van welke criteria er nu in dit atypische jaar beoordeeld moet worden. Wat zijn de effecten van corona? Wat is de impact op de thuissituatie? En verwacht niet iedere medewerker een goede beoordeling, nu zij zich continu hebben moeten aanpassen? Kortom: hij stelt voor de beoordelingen voor dit jaar te annuleren, omdat er nu weinig waarde aan kan worden gehecht. Het definitief overstappen op well-being-gesprekken in plaats beoordelingsgesprekken lijkt de auteur vervolgens een goed alternatief. De gesprekken moeten in zijn visie dus een andere insteek krijgen. Hoe gaat het met je? Word je voldoende gesteund door je leidinggevende? Waar kunnen we je mee helpen in het kader van performance? De antwoorden op deze vragen hebben immers invloed op de prestaties van de medewerkers.

Commentaar

Het introduceren van well-being-gesprekken lijkt ons – ook na corona – een goede zaak. Bij deze gesprekken komt de focus voornamelijk op de behoefte van de medewerker te liggen en dus niet direct op zijn performance. Als hier vervolgens op een adequate wijze opvolging aan wordt gegeven, zullen zowel de werkgever als de medewerker hiervan de vruchten plukken. Medewerkers zetten immers vaak een stapje extra, wanneer zij zich voldoende gehoord voelen binnen de organisatie.

Het geheel afschaffen van de beoordelingsgesprekken lijkt ons daarentegen niet gewenst. Zowel de werkgever als de medewerkers hebben immers een belang bij deze gesprekken. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een medewerker besproken over een recente periode. Als het goed is worden niet alleen de kwantiteit en de kwaliteit van het afgeleverde werk besproken, maar ook de samenwerking met collega’s. Kort gezegd heeft een beoordelingsgesprek drie doelen:

  • het verbeteren van het functioneren, de prestatie en de motivatie van de medewerker.
  • het optimaal benutten van de capaciteiten van de medewerker.
  • het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van salarisverhoging.

Verder is een beoordelingsgesprek voor de medewerker van belang om voldoende inzicht te verkrijgen in zijn eigen prestaties en eventuele verbeterpunten en daarmee ook bepalend voor het verloop van zijn loopbaan. Ook kan door het voeren van deze gesprekken tijdig worden gereageerd op signalen van disfunctioneren. Wij pleiten er dan ook voor om de well-being-gesprekken naast de beoordelingsgesprekken te laten bestaan en niet te kiezen voor het één of het ander.