Voorwaarden voor de compensatie

Als uw werknemer twee jaar achtereenvolgend arbeidsongeschiktheid is, dan geldt niet langer het wettelijke opzegverbod. Het is dan mogelijk om met deze werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen of een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. De betaalde transitievergoeding kan bij deze wijze van beëindiging worden gecompenseerd.

De compensatie kan worden gevraagd met terugwerkende kracht, voor betaalde transitievergoeding bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten bij langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015.

Het UWV somt op haar website nog de volgende voorwaarden op:

  • De arbeidsovereenkomst is geheel of gedeeltelijk geëindigd, vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst was de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt;
  • U heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald aan de arbeidsongeschikte werknemer.

Dit zijn harde voorwaarden om voor de compensatie in aanmerking te komen.

Termijn waarbinnen de aanvraag moet worden gedaan

De coronacrisis heeft geen invloed op het recht op de compensatie. Ook niet op de termijn waarbinnen het moet worden aangevraagd. Die termijn is volgens het UWV ruim genoeg. Dus vraag de compensatie op tijd aan:

  • uiterlijk vóór 1 oktober 2020 als de transitievergoeding volledig is betaald vóór 1 april 2020, of
  • uiterlijk binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding volledig is betaald als dit later dan 1 april 2020 is geweest.

Een ruime maar strenge termijn!

Oók compensatie voor overheidswerkgevers

De compensatie wordt aangevraagd vanwege de betaalde transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 geldt voor overheidswerkgevers de regeling van de transitievergoeding ook. Dat betekent dat als de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte ambtenaar wordt beëindigd, dat die ambtenaar in beginsel ook recht heeft op de transitievergoeding. De overheidswerkgever kan deze transitievergoeding ook gewoon gecompenseerd krijgen, uiteraard mits wordt voldaan aan alle voorwaarden die de regeling daaraan stelt.

Hoogte van de compensatie

Allereerst is voor het UWV maatgevend welk bedrag aan transitievergoeding precies is betaald en hoe dit is berekend. De stukken die dit inzichtelijk maken moeten worden meegestuurd met de aanvraag. Hoe hoog de compensatie exact zal zijn wordt nauwkeurig door het UWV berekend. In ieder geval geldt het volgende, aldus de uitvoerige regeling:

  • De compensatie kan niet hoger zijn dan het daadwerkelijk betaalde bedrag, ook al zou het wettelijke recht op de transitievergoeding een hoger bedrag betreffen. Bijvoorbeeld als een lagere transitievergoeding wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer. Alleen dit lagere bedrag komt in aanmerking voor de compensatie.
  • De compensatie kan in ieder geval niet hoger zijn dan de wettelijk maximale transitievergoeding. Dat bedrag is op dit moment €83.000 bruto of een bruto jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan €83.000 bruto.
  • Als sprake is van een periode waarin onvoldoende is ingespannen voor de re-integratie, dan kan door het UWV een loonsanctie worden opgelegd. Die loonsanctie verlengt de periode van loondoorbetaling, waardoor de periode van langdurige ziekte langer dan 2 jaar kan zijn. Over de periode dat de loonsanctie geldt, bouwt de werknemer ook recht op de transitievergoeding op. Dat deel wordt niet gecompenseerd.
  • We spreken we van een slapend dienstverband als na 2 jaar langdurige arbeidsongeschiktheid niet direct tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt overgegaan, terwijl dit wel mogelijk zou zijn en de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is. Ook over die periode bouwt de werknemer recht op de transitievergoeding op. Dat deel van de transitievergoeding wordt ook niet gecompenseerd.

Voor een volledig beeld van de voorwaarden en regels, heeft het UWV een overzichtelijke website gepubliceerd.

Vraag de compensatie aan en wees op tijd!

Kortom werkgevers, heeft u in de afgelopen 5 jaar een transitievergoeding betaald bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, dan heeft u mogelijk recht op compensatie. In deze moeilijke tijden van coronacrisis kan een dergelijke compensatie wel eens meer dan welkom zijn! Zorg ervoor dat u de compensatie uiterlijk op 30 september 2020 of binnen 6 maanden na volledige betaling van de transitievergoeding aanvraagt. Anders loopt u de compensatie mis.

Vragen?

Heeft u vragen over compensatie transitievergoeding, neemt u dan contact op met Annemarie van Egmond.