Ter voorkoming van arbeidsovereenkomsten (met loondoorbetalingsverplichtingen e.d.) die nog bestaan ná beëindiging van de musical, heeft Sky het ontslag en het einde van de musical aan elkaar gekoppeld door een zogenoemde ‘projectclausule’ in de arbeidsovereenkomsten op te nemen. Kortgezegd eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege dus als de musical stopt.

Een belangrijke bijkomstigheid was, dat de musical niet goed liep, waardoor Sky eenzijdig de keuze heeft gemaakt al vóór het einde van het uitgezette speelschema met de musical te stoppen. En zoals opgemerkt, einde musical = einde arbeidsovereenkomst.

Over de houdbaarheid van deze clausule tussen Sky en een aantal van haar medewerkers (en met name de laatste omstandigheid van het voortijdig en eenzijdig stopzetten van de musical) is discussie ontstaan. Het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 januari 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:163) biedt uitkomst, óók voor andere bedrijven/musicals die op eenzelfde wijze van een projectclausule gebruikmaken.

Het gerechtshof maakte korte metten met de projectclause door aan te geven dat deze geenszins in het Nederlandse ontslagrecht past. De werkgever zou niet de keuze moeten hebben eenzijdig haar medewerkers per direct te ontslaan, zonder dat het ontslag eerst door het UWV of de kantonrechter is getoetst. De preventieve ontslagtoets wordt volgens het gerechtshof door de clausule volledig omzeild. Net als andere werkgevers had Sky een ontslagvergunning bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen moeten aanvragen.

Mijns inziens is dit een terecht oordeel van het gerechtshof, dat systematisch het wettelijke kader toepast. Tegelijkertijd kan worden afgevraagd of er niet meer aandacht zou moeten zijn voor de maatschappelijke wens tot flexibilisering van de arbeidsmarkt. In casu is het aannemelijke gevolg van het stoppen van een musical immers dat de werknemers voor de resterende looptijd van hun arbeidsovereenkomsten (of in ieder geval totdat de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft gekregen) geen werk meer hoeven te verrichten, maar wel doorbetaald krijgen. Op het eerste oog lijkt dit oneerlijk. Daartegen kan worden ingebracht dat de werkgever het zelf in de hand heeft of hij op tijd (dus vóór het einde van de musical) een ontslagvergunning goed onderbouwd aanvraagt. Het advies aan bedrijven die in vergelijkbare situaties (kunnen) verkeren is dan ook evident: wees er op tijd bij en laat je goed adviseren. Daarmee worden onnodige kosten voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.