Reden verjaringstermijn

De reden hiervan is dat er verband zou bestaan tussen ziektes en het niet opnemen van vakanties. Het te lang uitstellen van vakantie zou zo mogelijk de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Daarnaast wordt de maatregel ingevoerd om een lastenverlichting voor werkgevers te bewerkstelligen.

Wetgeving

In de huidige wetgeving is namelijk bepaald dat een volledig zieke werknemer alleen gedurende het laatste half jaar van zijn ziekte vakantiedagen opbouwt. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs in een aantal uitspraken bepaald dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen zieke en gezonde werknemers. De huidige wetgeving wordt nu zodanig aangepast dat werknemers die langdurig en volledig ziek zijn voortaan recht hebben op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. De aanpassing van de wetgeving zal voor werkgever tot een verhoging van de kosten leiden. Vandaar dat er ook om die reden is besloten de verjaringstermijn voor vakantiedagen te beperken. Overigens vallen bovenwettelijke vakantiedagen buiten de nieuwe regeling en kunnen werkgevers en werknemers in onderling overleg besluiten de verjaringstermijn voor wettelijke vakantiedagen te verlengen.

Vragen?

Heeft u vragen over de ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.