Commerciële activiteiten toegestaan

Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om deze organisaties meer ruimte te geven om eigen inkomsten te genereren worden de mogelijkheden verruimd voor commerciële activiteiten zonder dat dit gevolgen heeft voor de ANBI status.

Stimulering cultureel) ondernemerschap

Stichtingen en verenigingen die werken in het algemeen maatschappelijk of sociaal belang krijgen een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zover de jaarlijkse winst niet boven de € 15.000,- uitkomt.

Keuzemogelijkheid integrale belastingplicht

Het wordt voor ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling mogelijk om te kiezen voor integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting. Daarmee wordt het hele vermogen van de instelling aangemerkt als ondernemingsvermogen en is verrekening tussen het niet-ondernemingsgedeelte en het ondernemingsgedeelte voortaan mogelijk.

Versoepeling herbestedingsreserve

De voorwaarden voor de herbestedingsreserve worden versoepeld voor lichamen die een sociaal belang behartigen en de winst voor 70% behalen met behulp van vrijwilligers en voor ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling. Zij mogen hun winst voor belastingheffing reserveren in een bestedingsreserve teneinde de belasting uit te stellen.

Verruiming giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting

BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De niet-aftrekbare drempel van € 227 komt te vervallen. Ook wordt het toegestane totaalbedrag aan aftrekbare giften hoger. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de € 100.000 blijven.

Extra giftenaftrek aan culturele instellingen

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen in de aangifte. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat maximaal € 5.000 aan giften kan worden afgetrokken.

Wettelijke invulling van het ANBI begrip

Om duidelijker te maken wat onder ‘algemeen nut’ wordt verstaan voor het ANBI-begrip, wordt de definitie in de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen. Daarnaast is duidelijk geformuleerd welke instellingen zich niet kunnen kwalificeren als ANBI. Een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een andere instelling waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden genomen, kan niet als ANBI kwalificeren.

Vragen?

Heeft u vragen over de Geefwet, neemt u dan contact op met ons team ondernemingsrecht