Ten aanzien van het ontslagrecht signaleert de minister in zijn voortgangsbrief van 1 december 2016 onder andere dat:

  • nu in de Wwz is geregeld dat de proceduretijd in mindering kan worden gebracht op de opzegtermijn, waarbij wel minimaal één maand moet resteren, sprake is van een kortere ontslagprocedure;
  • gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Onderwerpen die in hoger beroep aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld de toe- of afwijzing van een ontbindingsverzoek in eerste aanleg, de vraag of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer of de werkgever en de hoogte van een toegekende (billijke) vergoeding;
  • zoals beoogd, sprake is van een substantiële verlaging van de vergoedingen die de rechter toekent bij ontslag;
  • het aantal ontbindingszaken waarin de rechter heeft geconcludeerd dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, en er dus naast de transitievergoeding een billijke vergoeding is toegekend, 6% bedraagt. Het aantal gevallen waarin geconcludeerd is dat een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld bedraagt 9%. Dit zijn – overeenkomstig de bedoeling van de wet – geringe percentages.
  • de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst aan populariteit heeft gewonnen. Bij schikkingen in vergelijkbare gevallen wordt nu een lagere vergoeding overeengekomen dan vóór de Wwz. Deze vergoeding ligt veelal tussen de transitievergoeding en de oude neutrale kantonrechtersformule. In plaats van de veel hogere kantonrechtersformule blijkt nu de transitievergoeding de norm te zijn van waaruit werkgever en werknemer onderhandelen over de hoogte van de vergoeding;
  • inmiddels een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State is gezonden dat ziet op een compensatieregeling ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer en de mogelijkheid voor cao-partijen om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen, mits sprake is van ten minste een gelijkwaardige cao-voorziening. Zie onze eerdere publicatie “Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” in onze Nieuwsbrief Arbeidsrecht nr. 19 van 10 november 2016.

Uiteraard zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Wwz. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op!