Uw op maat gemaakte klokkenluidersregeling

Heeft u meer dan 50 werknemers in dienst? Lees dan verder,  want u bent verplicht om een interne meldregeling ofwel klokkenluidersregeling te hebben. Dit moet in het kader van de per 1 juli 2016 ingetreden wet ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ (klokkenluiderswet).

Deze wet moet er voor zorgen dat misstanden sneller aan het licht komen door de positie van klokkenluiders te beschermen en onderzoek naar maatschappelijke misstanden mogelijk te maken.

Op het internet circuleren verschillende modellen klokkenluidersregelingen. Deze zijn zeer vaak te uitgebreid. Bij onverkorte implementatie verplicht u zich tot extra werk. Bovendien geldt hoe meer vastgelegd, des te meer misverstanden er kunnen  rijzen. Een korte duidelijke en vooral goed geïmplementeerde richtlijn verdient veelal de voorkeur. Kort voor u samengevat, moet u minimaal de volgende punten opnemen:

  • op welke manier er met de interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand (uitgangspunt is de wettelijke definitie daarvan: er is sprake van een misstand voor zover het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten);
  • bij welke functionaris een interne melding moet worden gedaan;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat indien een werknemer hierom verzoekt;
  • dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.

De regeling moet door u schriftelijk of elektronisch aan uw werknemers worden verstrekt. Ook moet u informatie geven over de omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld en de rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.

Vooral belangrijk is het duidelijk te maken, dat er wel echt iets aan de hand moet zijn, zoals blijkt uit de definitie. Ook de oplossingsgerichtheid van de werknemer zelf en zijn wil om het eerst – zo mogelijk – goed intern op te lossen, zonder vrees voor zijn carrière, moet worden besproken.

Houdt u er ook rekening mee dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op de interne meldregeling op grond van art. 27 WOR. Het is aan te raden de ondernemingsraad zo vroeg mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van de regeling en samen tot een op maat gemaakte klokkenluidersregeling te komen.  Ons WOR team staat voor u klaar.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Advocaat, Partner Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.