Deze richtlijnen dienen uiterlijk op 18 april 2016 in de Aanbestedingswet te zijn opgenomen. Aangezien de nieuwe wet ook nog door de Eerste Kamer moet worden geloodst, zal die datum niet worden gehaald.

Europese richtlijnen zijn gericht tot de lidstaten. Die lidstaten zijn verplicht de regels daaruit in eigen wetgeving om te zetten. Als dat niet binnen de daarvoor gestelde termijn gebeurt, krijgt een richtlijn rechtstreekse werking: regels die rechten toekennen aan particulieren en ondernemers en die voldoende duidelijk zijn, worden alsnog toegepast. Regels uit de bestaande wetgeving die afwijken van de nieuwe richtlijnen zullen in het voorkomende geval door de rechter moeten worden uitgelegd aan de hand van die richtlijnen.

Dit betekent dat een deel van de regels uit de Europese richtlijnen vanaf 18 april a.s. rechtstreeks van toepassing is. Andere, ‘oude’ regels blijven nog (even) van kracht voor zover de nieuwe richtlijnen daaraan niet in de weg staan.

Een voorbeeld: in de nieuwe Europese richtlijn worden ‘sociale en andere specifieke diensten’ geïntroduceerd. Daarvoor geldt een (hogere) drempelwaarde van € 750.000,-. De tekst van deze nieuwe bepalingen is nog niet voldoende duidelijk vastgesteld. Deze ‘sociale en andere specifieke’ zullen voorlopig dus nog onder de huidige regelgeving moeten worden aanbesteed. Pas na de inwerkingtreding van het de Wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 kan de procedure met de nieuwe hogere drempelwaarde voor deze sociale en andere specifieke diensten worden toegepast in Nederland.

Een ander voorbeeld: nu nog kent de Aanbestedingswet 2012 zogenoemde 2b-diensten. Voor deze diensten, waarvan wordt aangenomen dat die de mededinging tussen lidstaten niet wezenlijk beïnvloedt, kan een ‘lichte aanbestedingsprocedure’ worden gehouden. De nieuwe Europese richtlijnen kennen geen verlicht regime meer. Dat betekent dat, ook al is de wet nog niet in werking getreden, vanaf 18 april a.s. geen aanbestedingsprocedures meer kunnen worden gestart voor 2b-diensten.

Verwacht wordt dat de nieuwe wet op 1 juli 2016 in werking treedt. Dan geldt weer één regeling, tot die tijd is het ‘passen en meten’.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.