Het eigendomsvoorbehoud

Veel ondernemingen leveren hun goederen onder een eigendomsvoorbehoud. In de koopovereenkomst is dan opgenomen dat de kopende partij pas eigenaar van de goederen wordt zodra hij een bepaalde tegenprestatie heeft verricht. Meestal bestaat deze tegenprestatie uit betaling van de factuur van de leverancier. Totdat de koopsom is betaald, kan de leverancier de geleverde goederen van de ontvanger terugvorderen.

Eigendomsvoorbehoud en faillissement

In geval van een faillissement is het de taak van de curator om de activa van de gefailleerde te liquideren (verkopen) ten behoeve van de schuldeisers. Het faillissement wordt beschouwd als een beslag op de activa van de gefailleerde. Desalniettemin blijft het eigendomsvoorbehoud van een leverancier ook van kracht wanneer de kopende partij failliet gaat. De kopende partij die niet heeft betaald, is geen eigenaar van de goederen geworden. In beginsel kan de leverancier ook van een failliete koper de goederen terugvorderen.

Belemmeringen inroepen eigendomsvoorbehoud

In sommige gevallen kan het uitoefenen van een eigendomsvoorbehoud in faillissement worden belemmerd. Zo is mogelijk dat de geleverde goederen niet langer herkenbaar zijn, doordat zij in het productieproces zijn verwerkt. Bovendien leveren niet alle leveranciers hun goederen met een bedrijfslogo of herkenbare verpakking. Wanneer de kopende partij meerdere leveranciers heeft die dezelfde goederen leveren, is niet altijd duidelijk welke specifieke goederen van welke leverancier afkomstig zijn. Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is in dergelijke gevallen niet altijd succesvol.

Daarnaast kan de rechter-commissaris een zogenoemde afkoelingsperiode afkondigen. Doel hiervan is onder meer dat de curator gedurende (meestal) twee maanden kan inventariseren of een doorstart van de failliete onderneming mogelijk is en welke goederen hij daartoe voor de boedel wil behouden. Het opeisen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is dan alleen mogelijk met toestemming van de rechter-commissaris, bijvoorbeeld wanneer wordt gevreesd dat de goederen gedurende de afkoelingsperiode in waarde zullen dalen of wanneer de afkoelingsperiode voor de leverancier tot grote schade lijdt.

 

Tot slot

Het faillissement van Imtech raakt vele betrokkenen, waaronder de leveranciers die bepaalde goederen onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. De advocaten van De Clercq Advocaten Notarissen zijn gespecialiseerd in het ondernemings- en faillissementsrecht en kunnen gedupeerde ondernemers adviseren en bijstaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Sacha Krekel of Tim de Vries.

Tim de Vries, advocaat ondernemingsrecht