Keurmerk

Een van de onderdelen waarmee punten konden worden verdiend, was de beschikking over een TX-keurmerk. Connexxion had aangegeven dat zij over dit keurmerk beschikte, maar was vergeten om, zoals in het aanbestedingsdocument was aangegeven, een kopie van het keurmerk bij de inschrijving bij te voegen. De gemeente wist uit ervaring dat Connexxion over dit keurmerk beschikte, maar gaf Connexxion op dit onderdeel niettemin de minimale score. De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente juist heeft gehandeld. Een inschrijver moet weliswaar in de gelegenheid moet worden gesteld om (kleine) gebreken te herstellen, maar dat is in beginsel slechts zo in die gevallen waarin het ontstaan van het gebrek te wijten is aan omstandigheden die in de risicosfeer van de aanbestedende dienst liggen, bijvoorbeeld doordat de door de aanbestedende dienst vervaardigde aanbestedingsdocumenten onduidelijk dan wel voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daar was in deze zaak geen sprake van, aldus de voorzieningenrechter.

Oordeel gemeente

Dat de gemeente uit ervaring wist dat Connexxion over het certificaat beschikte leidt niet tot een andere oordeel. Wanneer de gemeente immers op basis van haar eigen ervaring met Connexxion herstel had toegestaan of toch het maximale aantal punten had toegekend, zou dat strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel en ook afbreuk doen aan het transparantiebeginsel.

Vragen?

Heeft u vragen over het repareren van een inschrijfdocument, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.