Het nieuwe ontslagrecht komt er nu echt aan. Over zeven weken is het zover! Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend en dat brengt ook extra werk voor de Ondernemingsraad met zich mee. De bestuurder en HR zijn er waarschijnlijk al druk mee bezig. Is jullie Ondernemingsraad ook al betrokken? Het is van belang nu alvast na te denken over deze wijzigingen en wat dat betekent voor de rol van de OR. Ook is het goed de bestuurder tijdig te informeren over de noodzakelijke rol van de OR in dit proces. In de komende weken tot aan de invoering van het nieuwe ontslagrecht zullen we jullie over de belangrijkste onderwerpen wekelijks informeren via dit blog.
Waarom is de WWZ belangrijk voor de OR? Wettelijke ontslagcriteria kunnen worden aangepast door het instellen van een ontslagadviescommissie bij cao. Ook bestaat er een instemmingsrecht voor de OR bij de wijziging als gevolg van de WWZ van het aanstellings- ontslag- of bevorderingsbeleid, personeelsopleiding, personeelsbeoordeling en een functie- en beoordelingssyteem.

 

Hoe kun je er voor zorgen dat de medezeggenschap in het kader van de WWZ gewaarborgd blijft?

Een eerste stap is: Maak het bespreekbaar bij de bestuurder, bijvoorbeeld in de artikel 24-overlegvergadering. De bestuurder vertelt hier zijn plannen en eventueel voorgenomen besluiten voor het komende half jaar. De WWZ wordt gefaseerd ingevoerd en speelt al sinds 1 januari 2015, zodat de bestuurder waarschijnlijk ook al heeft nagedacht over de organisatie onder de WWZ na 1 juli 2015 en welke wijzigingen in zijn organisatie nodig zijn. We merken nu al dat bestuurder vaak vergeet de OR daarbij te betrekken. Wees daar dus alert op. We helpen de OR daar graag bij.

Wat kun je nog meer doen?: Zorg ook dat de WWZ een terugkerend punt op de agenda wordt bij reguliere overleggen. Maak daarnaast gebruik van het initiatiefrecht om op die manier als OR zelf het initiatief te nemen over wat er besproken moet worden tijdens een overlegvergadering en een voorstel te doen over wat er volgens de OR zou moeten wijzigen in de organisatie en de waarborging van de medezeggenschap daarbij. Tip: check wat hierover is afgesproken in het convenant.

 

Wat nu als de bestuurder de boot af houdt? Doe in dat onverhoopte geval een beroep op het algemene informatierecht van artikel 31 WOR. Het is namelijk altijd aan de OR om te bepalen welke informatie hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Het is zowel in het belang van de werknemers als in het belang van de organisatie dat de WWZ op een juiste wijze wordt geïmplementeerd met een waarborg voor de medezeggenschap.

Om er voor te zorgen dat de OR het beter weet dan de bestuurder staat het jullie natuurlijk vrij om iets aan scholing te doen. Het WOR-team van De Clercq geeft regelmatig cursussen WWZ aan Ondernemingsraden en helpt jullie graag verder.

Vragen of even sparren? Neem contact op: Renate Vink [email protected]