De rechtbank heeft het verzoek (voor het overgrote deel) toegewezen. Tevens heeft de rechtbank – vooruitlopend op de nog te voeren bodemprocedure – bevestigd dat auteursrecht op een smaak kan rusten. Een frappante uitspraak en voer voor IE-juristen. Het betreft immers een uitspraak die voor veel partijen uit de voedingsbranche relevant is. Toch past deze uitspraak prima in het kader van de wet en de hieruit voortvloeiende rechtspraak. Artikel 10 van de Auteurswet bevat namelijk een niet-limitatieve opsomming van voortbrengselen die als “werk” in de zin van de Auteurswet kunnen worden aangemerkt. Na een opsomming van zaken die in ieder geval als een dergelijk werk kunnen worden aangemerkt (onder andere boeken, muziekwerken, toneelwerken, filmwerken, fotografische werken en computerprogramma’s ) bepaalt dit artikel dat ook als een auteursrechtelijk werk wordt beschouwd “ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht”.

Na een arrest van de Hoge Raad (het Lancome-arrest) uit 2006, was al duidelijk dat auteursrecht ook op een geur kan rusten. Auteursrecht op een smaak past goed in die lijn.

Saillant is nog dat de rechtbank niet uitsluitend lijkt te zijn afgegaan op het door eiser meegeleverde deskundigenrapport. De rechtbank lijkt ook zelf te hebben geproefd, gelet op het feit dat op haar verzoek enkele producten zijn afgeleverd op de rechtbank en de rechter in de beschikking oordeelt dat de smaak van beide producten “tot op zekere hoogte” overeenstemt. Ook ondergetekende gaat vast zijn smaakpapillen extra trainen.

Vragen?

Heeft u vragen over auteursrecht, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.