In de Raamovereenkomst is opgenomen: “Citaverde kan de Raamovereenkomst drie maal verlengen voor een maximale duur van telkenmale 12 maanden. Citaverde zal HVL / Wolters & Dros uiterlijk op 1 oktober 2014, 2015 of 2016 schriftelijk op de hoogte stellen van het Besluit om de Raamovereenkomst al dan niet te verlengen”. De samenwerking tussen Citaverde en Croon en Wolters&Dros verloopt niet op rolletjes. Citaverde heeft Croon en Wolters&Dros niet schriftelijk laten weten de Raamovereenkomst te willen verlengen. Croon en Wolters&Dros hebben Citaverde op 26 november 2014 laten weten dat zij hebben besloten geen gebruik te willen maken van een eventuele verlenging van de Raamovereenkomst.

 

Citaverde vordert in kort geding nakoming van de overeenkomst. Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat zij medio 2014 de intentie heeft uitgesproken de overeenkomst te willen verlengen. Dit is voor Croon en Wolters&Dros steeds duidelijk geweest en zij hebben hiermee ingestemd onder andere door werkzaamheden te verrichten tot ver in 2015. De overeenkomst moet volgens Citaverde worden geacht met wederzijds goedvinden te zijn verlengd. De Voorzieningenrechter oordeelde dat de Raamovereenkomst het resultaat is van een Europese aanbesteding. De aanbestedingsrechtelijke beginselen, waaronder de uitleg van aanbestedingsdocumenten veeleer naar de letter dan naar de bedoeling van partijen, werken door bij de uitleg van de overeenkomst die uit de aanbestedingsprocedure is voortgevloeid. Dit zou volgens de Voorzieningenrechter slechts anders zijn indien het houden van Citaverde aan het einde van de overeenkomst door het ontbreken van de schriftelijke mededeling van het verlengingsbesluit, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze omstandigheden hadden zich volgens de Voorzieningenrechter niet voorgedaan, zodat Croon en Wolter & Dros niet gehouden waren na januari 2015 uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst.

Vragen?

Wilt u meer weten over aanbestedingsrechtelijke issues? Of wilt u als aanbestedende dienst of (teleurgestelde) inschrijver advies over uw juridische positie, neem dan contact op met Natascha van Duuren, [email protected] of 071-5815356.