De Voorzieningenrechter overweegt in dit verband: “Ten eerste staat buiten kijf dat die tekens overeenstemmen met het Gemeenschapsmerk. In die tekens komen de elementen ‘The’ en ‘Butcher’ immers terug. Het enige verschil betreft het weglaten van het streepje daartussen en de toevoeging van de elementen ‘-club’ en ‘-shop’. Het streepje is echter het minst dominante element van het Gemeenschapsmerk en de elementen ‘-club’ en ‘-shop’ zijn de minst dominante en de minst onderscheidende elementen van de gewraakte tekens.”               De eigenaar van The Butcher Club is begrijpelijkerwijs verbolgen. In juridisch opzicht is het vonnis echter goed te begrijpen. Het merkenrecht biedt nu eenmaal meer bescherming dan bijvoorbeeld het handelsnaamrecht. Zo speelt in het handelsnaamrecht de geografische vestigingsplaats van twee partijen een grotere rol. Van gevaar voor verwarring op basis van het handelsnaamrecht zal namelijk eerder sprake zijn, indien twee partijen bij elkaar in de buurt zijn gevestigd. Met een merkrecht wordt nu juist bescherming verkregen voor de gehele Benelux (of bijvoorbeeld geheeld Europa in geval van een EU-merk), ongeacht in welke plaats de betreffende partijen gevestigd zijn. Nu The-Butcher (het oudste restaurant van de twee) over een merk beschikt, kan eerder inbreuk worden aangenomen. The-Butcher heeft er dus verstandig aan gedaan over te gaan tot een merkdepot. In dit verband geldt nog dat kan worden gesteld dat het in deze tijd van internet niet wenselijk is dat in andere steden restaurants bestaan met een identieke naam. Een reputatie wordt over het algemeen immers sneller afgebroken dan opgebouwd…Het merkenrecht kan hier – in sterkere mate dan het handelsnaamrecht – bescherming tegen bieden.

The Butcher Club had deze kwestie eenvoudig kunnen voorkomen door voorafgaand aan de naamkeuze een onderzoek te laten verrichten naar mogelijke (oudere) overeenstemmende namen. Vervolgens had dan bijvoorbeeld contact kunnen worden opgenomen met het restaurant in Amsterdam of een andere naam kunnen worden gekozen. Saillant is dat volgens de eigenaar van The Butcher Club een dergelijk onderzoek ook heeft plaatsgevonden (aldus het AD). Het merkenbureau zou echter hebben nagelaten om in het onderzoek naar reeds bestaande merken ook te zoeken op “The-Butcher” (inclusief koppelteken). Dit zet grote twijfels bij het “onderzoek” van het merkenbureau, aangezien bij een onderzoek met behulp van specifieke (en in de markt ruimschoots voorhanden) software alle enigszins overeenstemmende merken (en zeker fonetisch overeenstemmende merken) gewoon “naar boven” moeten komen. Bij uitsluitend een “onderzoek” op “The Butcher” (zonder koppelteken) in het openbare register van het BBIE komt het oudere merk echter inderdaad niet naar boven… Hoger beroep is aangekondigd; wellicht op kosten van het merkenbureau?

Vragen?

Heeft u vragen over deze zaak, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.