Deze ontwikkeling wordt afgezet tegen de lagere inkomens die nauwelijks stijgen en de hoge werkloosheidscijfers. De minister vindt dat dit niet met elkaar te verenigen is en hoopt dat het instellen van een adviesrecht voor de OR eraan zal bijdragen dat de inkomens binnen een onderneming beter in verhouding tot elkaar komen te staan. Het bevriezen van het loon in de onderste lagen van de onderneming kan in redelijkheid niet gepaard gaan met een verhoging van de topinkomens in dezelfde onderneming.

Overigens bestaat voor een OR momenteel al een informatierecht over de hoogte van inkomensgroepen binnen de onderneming. Dit bijzondere informatierecht is opgenomen in art. 31d WOR en houdt in dat aan de OR informatie moet worden verstrekt over:

  • De hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken van de verschillende groepen in de onderneming werkzame personen;
  • De hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur;
  • Het totaal aan vergoedingen dat wordt verstrekt aan het toezichthoudend orgaan.

Ik verwacht dat het adviesrecht van de OR over topinkomens als aanvulling zal dienen op dit informatierecht, zodat de OR ook tanden krijgt daar waar het gaat om redelijke inkomensverhoudingen binnen de onderneming. Volgens de minister is de Tweede Kamer al een wetswijziging (van de WOR) aan het voorbereiden. Wij wachten vol spanning af en houden u graag op de hoogte!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.