In de op de huurovereenkomst van toepassing zijnde algemene bepalingen volgens het ROZ-model is bepaald dat de huurder niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder bevoegd is om het gehuurde geheel of gedeeltelijk in onderhuur of gebruik aan een derde af te staan.

De huurder heeft tijdens het door de verhuurder aangespannen kort geding erkend dat hij een deel van zijn woning gedurende korte tijd heeft onderverhuurd. Uit overgelegde stukken bleek -echter- dat de huurder via liefst 3 websites in (in ieder geval) in de periode januari 2013 tot maart 2014 zowel een appartement op de 2e als op de 3e verdieping verhuurde.

Dit handelen in strijd met de algemene bepalingen wordt door de kantonrechter gekwalificeerd als een zodanige tekortkoming dat voorshands wordt geoordeeld dat die in een bodemprocedure zal leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Vooruitlopend op een (eventuele) bodemprocedure wordt de gevorderde ontruiming toegewezen.

Een gewaarschuwd (onderver-)huurder telt voor twee!

De eigenaar van een appartement of woning kan zijn woonruimte overigens ook niet zonder meer te huur aanbieden. Veelal is in de splitsingsakte bepaald dat een voor bewoning bestemd appartement niet bedrijfsmatig mag worden geëxploiteerd, iets waarvan in een geval zoals dat hier aan de orde was snel sprake zal zijn. In de hypotheekakte is bovendien steevast bepaald dat verhuur alleen met toestemming van de bank mogelijk is.

Per van der Kooi, advocaat Vastgoed

Vragen?

Heeft u vragen over deze zaak, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.