Regelgeving

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de procedure die gevolgd moet worden om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Onafhankelijk van het oppervlak, kan voor de vergunningaanvraag voor deze transformatie de reguliere procedure worden doorlopen. Voorheen kon de reguliere procedure (8 wk) worden gevolgd voor een aanvraag voor maximaal 1500 m2. Had de transformatie betrekking op een groter oppervlak, dan moest de langere uitgebreide procedure worden gevolgd (6 mnd).  Deze grens van 1500 m2 is komen te vervallen.

Ook noemenswaardig is dat het nu mogelijk is om kantoorpanden te transformeren zonder dat de eis geldt dat het aantal woningen gelijk moet blijven. Eerder was het niet (zonder meer) toegestaan om het aantal woningen te vermeerderen. Ook dit maakt het transformeren naar woningen of studentenhuisvestiging eenvoudiger.

Verder is het eenvoudiger geworden om een tijdelijke vergunning voor planologisch strijdig gebruik te krijgen. Vereist is dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Voor deze wijziging was voor een tijdelijke vergunning vereist dat aan het tijdelijk gebruik op enig moment geen behoefte meer is, hetgeen een beduidend zwaardere eis was. Bij het verlenen van de vergunning behoeft thans slechts in voldoende mate aannemelijk te zijn dat het gebruik van het gebouw, na afloop van de gestelde termijn, daadwerkelijk kan en zal worden beëindigd

Kansen benutten

Kantooreigenaren en ontwikkelaars, maak gebruik van deze versoepelde regelgeving en benut de kansen in Leiden. In de praktijk kan worden gedacht aan een leegstaand gebouw met kantoorbestemming, waarin voor een duur van tien jaar studentenhuisvesting wordt toegestaan. Onafhankelijk van het aantal m2 kan de reguliere procedure worden gevolgd, hetgeen tot een versnelling van transformatie kan leiden. Dat het aantal woningen toeneemt, vormt geen belemmering meer. Een tijdelijke vergunning kan eenvoudiger worden verkregen. Hoewel sprake zal zijn van een permanente behoefte aan studentenhuisvesting, ook na afloop van de in de vergunning gestelde termijn, is het goed voorstelbaar dat dit gebruik niet onomkeerbaar is en na de periode van tien jaar kan worden beëindigd. Het feit dat – mede gelet op de grote hoeveelheid leegstaande kantoorruimte – bij het verlenen van de vergunning niet is aan te geven wat na afloop van het tijdelijk gebruik met het gebouw gaat gebeuren, is daarbij op zichzelf niet relevant. Er zijn dus volop mogelijkheden en kansen om de leegstaande Leidse kantoren een nieuw leven in te blazen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Per van der Kooi.