Evaluatie leid tot wetsvoorstel

De IOOV heeft onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten die gemeenten ervaren bij toepassing van deze wet. De algemene conclusie van het onderzoek is dat er geen juridische belemmeringen zijn voor de uitvoering van de wet BIBOB door de gemeenten. Er zijn wel knelpunten, waaronder een te beperkt beeld van georganiseerde criminaliteit, weinig en inconsistent lokaal beleid, onvoldoende informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en externe partnerorganisaties en verschil in kennisniveau. Deze knelpunten kunnen volgens de minister met de beoogde wetswijziging evenwel worden ondervangen. Het wetsvoorstel ziet onder meer op een uitbreiding van het toepassingsgebied, in het bijzonder met vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid als civiele partij betrokken is. Dit betekent concreet dat de betrokken overige partijen bij dergelijke transacties in de toekomst door de overheid aan een BIBOB onderzoek zouden kunnen worden onderworpen. (Bron: www.ioov.nl, Brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 juni 2011, 31 109, nr. 12, zie ook het Voorstel Wijziging Wet BIBOB, TK 32676. nr. 1)

 

Vragen?

Heeft u vragen over de BIBOB, neemt u dan contact op met ons team vastgoed