Casus

De Amvb Ruimte is er op gericht om nationale belangen te laten doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. De wijziging van de Wro zal moeten zorgen voor een wettelijke verankering van het provinciaal medebewind en de ontheffing. Provinciaal medebewind behelst de mogelijkheid tot uitwerking van regels op provinciaal niveau middels een algemene maatregel van bestuur. De ontheffing is bedoeld om in niet voorziene bijzondere situaties toch te kunnen afwijken van vastgestelde ruimtelijke ordeningsregels. Dat is alleen het geval indien de verwezenlijking van gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk beleid in verhouding tot de met die bepalingen te dienen provinciale of nationale belangen onevenredig wordt belemmerd. In de Amvb Ruimte zijn  voor deze verankering nog bepalingen inzake de Ecologische Hoofdstructuur en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde opgenomen. Voor de inwerkingtreding van deze bepalingen van de Amvb Ruimte is echter vereist dat eerst het wetsvoorstel voor wijzing van de Wro in werking zal zijn getreden. Op 30 juni 2011 worden de stukken ter inzage gelegd. (Bron: Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk: IenM/BSK-2011/89644 d.d. 14 juni 2011 op www.rijksoverheid.nl).

Vragen?

Voor vragen over de structuurvisie, neemt u dan contact op met ons team vastgoed