In het wetsvoorstel zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

  • op de loonstrook moet gespecificeerd worden welke onkostenvergoedingen zijn verstrekt en hoe hoog deze zijn.
  • huisvestingskosten, ziektekostenpremies e.d. mogen niet meer worden verrekend met het minimum loon.
  • inspectiegegevens van de Inspectie SZW worden per individueel bedrijf openbaar gemaakt.
  • er komt een ketenaansprakelijkheid voor het loon voor alle opdrachtgevers: als de werkgever niet in rechte aanspreekbaar is voor het verschuldigde loon, kan de werknemer de eerstvolgende opdrachtgever in de keten hiervoor aanspreken.
  • opdrachtgevers moeten alerter zijn op onderbetaling door hun opdrachtnemers en onderbetaling tegengaan.
  • implementatie van de Europese Handhavingsrichtlijn, die mogelijkheden biedt tot meer grensoverschrijdende controlemaatregelen, een verbetering van de mogelijkheden om grensoverschrijdende boetes te innen en tot een vorm van ketenaansprakelijkheid in de bouw.

De minister zal voor de precieze regelgeving omtrent de ketenaansprakelijkheid een praktijktoets laten uitvoeren. Nadat de uitkomsten van die toets en het advies van de Raad van State bekend zijn, zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. We zullen u via onze website op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over de eisen voor loonstrookjes, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.