Een gedeelte dat bestemd is als gemeenschappelijke zaak wordt volgens hem in exclusief gebruik gegeven aan één van de appartementsgerechtigden. Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt dit standpunt. Door deze toestemming wijzigt de bestemming van het dak als zodanig niet. De functie van het dak blijft gehandhaafd. De overige appartementseigenaren worden niet beperkt in het genot van de oorspronkelijke bestemming van het dak. Van het geven van een uitsluitende gebruiksbevoegdheid als bedoeld in artikel 5:106 lid 4 BW is volgens het hof geen sprake.

De verzoeker betoogt verder dat het besluit nietig is wegens het niet voldoen aan het quorumvereiste en wegens de wijze waarop is gestemd. Ook hierin volgt het hof hem niet. Deze bezwaren hebben betrekking op (vermeende) strijd met statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Besluiten die in strijd met deze bepalingen zijn genomen, leiden tot vernietigbaarheid. Dergelijke besluiten zijn niet nietig.

Een verzoek tot vernietiging moet gebeuren binnen een maand nadat verzoeker kennis heeft genomen van het besluit of daarvan kennis had kunnen nemen. Als voorzitter van de algemene ledenvergadering was hij bekend met de gebruikelijke gang van zaken, die inhield dat de stemmen nog dezelfde avond werden geteld. Het hof oordeelt dat hij in ieder geval de dag na de ledenvergadering van de uitslag van de stemming kennis had kunnen nemen. Op die dag is de termijn van een maand gaan lopen. De betreffende appartementseigenaar heeft het verzoek tot vernietiging pas na het verstrijken van deze termijn en dus te laat ingesteld.

 

Vragen?

Heeft u vragen over , neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.