• De invoering van de flexmaatregelen per 1 juli a.s. wordt niet uitgesteld;
  • De vervaltermijn van twee maanden waarin een werknemer een beroep moet doen op overtreding van de aanzegverplichting, treedt ook per 1 juli a.s. in werking;
  • Ook in het onderwijs is afwijking van de nieuwe ketenbepaling in een cao mogelijk;
  • De nieuwe ketenregeling wordt van toepassing op een keten als op of ná 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De keten is pas doorbroken als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli 2015 aangegane arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst die daaraan voorafging langer is dan zes maanden;
  • De definitie van opvolgend werkgeverschap in de ketenregeling wordt ook toegepast voor de Ragetlie-regel;
  • Een werkgever (of derde) die een doorstart maakt, wordt veelal aangemerkt als opvolgend werkgever. In een dergelijke situatie wordt de keten niet doorbroken. Het is hiervoor niet relevant of de voorafgaande arbeidsovereenkomst een overeenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd was;
  • Het wetsvoorstel wijzigt niets aan het schriftelijkheidsvereiste van een proeftijd;
  • Er is in het wetsvoorstel geen ruimte voor een vergoeding als ‘smeermiddel’ bij een onvolledig ontslagdossier: de rechter zal de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als uit het dossier onvoldoende blijkt dat er een redelijke grond voor ontslag is;
  • De regering meent dat het uitsluiten van het gebruik van nul-urencontracten in de sector zorg gerealiseerd kan worden door een verbod op het uitsluiten van de loondoorbetalingsplicht die de werkgever heeft als de arbeid niet wordt verricht;
  • Indien de rechter oordeelt dat een arbeidsovereenkomst niet had mogen eindigen en om die reden herstel daarvan beveelt, kan hij voorzieningen treffen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst. Het is echter niet aan de rechter om vast te stellen of de WW-uitkering, die eventueel is ontvangen, moet worden terugbetaald.
  • De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vindt plaats op 3 juni a.s. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontslagrecht,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.