Opmerking hierbij verdient nog dat de klas werd geconfronteerd met de beelden door middel van een dwars op de toegangsweg tot de sportvelden (waar de leerlingen gymles hadden) geplaatst voertuig met daarop een groot scherm.

De school heeft een kort geding aangespannen om uitzending van de beelden te voorkomen. De rechter diende zich zowel uit te laten of de met de verborgen camera gemaakte beelden mochten worden uitgezonden als ook de beelden waarop de klas met de geheime opnames werd geconfronteerd. Voor deze laatste beelden zou volgens RTL Nederland impliciet toestemming zijn verleend door de leerlingen, nu zij immers vrijwillig meewerkten.

Centraal staat het recht van vrijheid van meningsuiting van RTL Nederland c.s. en het belang dat zij zich moet kunnen uiten over misstanden die de samenleving raken (in dit geval de misstand van het pesten). Daartegenover staat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer c.q. de privacy van de school en haar leerlingen. De rechtbank dient aan de hand van een belangenafweging tot haar oordeel te komen. Deze belangenafweging valt in het kort geding uit in het voordeel van de school en de (pestende?) leerlingen. De rechter is van oordeel:

“dat het gebruik van de met de verborgen camera gemaakte beelden in en rondom de school een onevenredige inbreuk op de rechten van de klasgenoten van [X] oplevert. Daarbij is met name van belang geacht dat een school een niet-openbare ruimte is, waarbij leerlingen er op moeten kunnen vertrouwen dat zij zich in een veilige (leer)omgeving bewegen, zonder dat zij er op bedacht hoeven te zijn dat er beelden van hen gemaakt worden  middels een verborgen camera.”

Ten aanzien van de beelden van de leerlingen die geconfronteerd werden met de geheime opnames (welke beelden op zich wel met medeweten van de leerlingen werden gemaakt) is de rechter eveneens helder. Dit levert nog steeds een onevenredige inbreuk op, waarbij de rechter spreekt van een “onverhoedse confrontatie”, waarbij zij werden opgevangen door een “bekende presentator”, zonder dat direct duidelijk was wat zij te zien zouden krijgen. Voorts is de confrontatie ook “bewust buiten het bereik van de School gehouden” aldus de rechter.

RTL Nederland c.s. had nog aangevoerd dat de beelden bewust “geblurd” waren. De rechter oordeelde ten aanzien van dit punt echter dat dit – gelet op de ter zitting gegeven uitleg – niet met de uiterste inspanning heeft plaatsgevonden om hiermee herkenbaarheid te voorkomen.

Aan media-aandacht geen gebrek voor RTL Nederland c.s., dus wellicht dat de uiteindelijk (aangepaste) uitzending alsnog heeft bijgedragen aan het vermeende doel (aanpakken van pesten in zijn algemeenheid). Hopelijk heeft de gang van zaken en de (juridische) ophef voor “X” zelf ook nog wat positiefs opgeleverd, anders dan (nog meer) landelijke bekendheid…

Vragen?

Heeft u vragen over privacy, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.