De overeenkomst omvat het recht tot exploitatie van de stationsfietsenstalling op Rotterdam Centraal en het gebruik van de fietsenstalling, 1.460 m2, en winkel/werkplaats, 200 m2 (2 ruimten). NS Fiets heeft als gevolg van renovatie van het stationsgebouw Rotterdam Centraal de overeenkomst met exploitant opgezegd.

Exploitant start een procedure en voert aan dat sprake is van verhuur en ingebruikgever niet rechtsgeldig heeft opgezegd. Volgens exploitant is aan de essentiële vereisten van een huurovereenkomst voldaan: het verschaffen van gebruik en het verrichten van een tegenprestatie. Volgens ingebruikgever gaat het om een overeenkomst van opdracht.

De kantonrechter oordeelt dat de overeenkomst elementen van opdracht en elementen van huur kent. Aan exploitant was het gebruik verstrekt van beide ruimten (fietsenstalling en winkel/verkoopplaats), maar dit gebruik was zeer beperkt en ingekaderd door ingebruikgever. Het ging in de dagelijkse praktijk voornamelijk om het uitvoeren van stallingactiviteiten. Voor deze stallingsactiviteiten ontving exploitant van ingebruikgever een vergoeding. Voor de winkel/werkplaats, is wel het volledige gebruik verstrekt en een tegenprestatie geleverd. Volgens de kantonrechter is de overeenkomst te kwalificeren als overeenkomst van opdracht, aangezien de niet tot huur en verhuur te rekenen elementen (namelijk de stallingactiviteiten) in m2 overheersend zijn (ten opzichte van winkel/werkplaats).

Vragen?

Heeft u vragen over huurovereenkomsten, neemt u contact met ons team vastgoed