De wijzigingen

  • De wijziging van de ketenregeling zal pas ingaan op 1 juli 2015.
  • De gewijzigde ketenregeling zal vanaf 1 juli 2018 worden geëvalueerd.
  • In de wet wordt vastgelegd dat de werknemer recht heeft op scholing
  • Een werkgever is niet verplicht zich in te spannen de werknemer te herplaatsen binnen zijn bedrijf, als het ontslag aan de werknemer is te wijten
  • Een werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de bedenktermijn van 14 dagen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever dat niet doet, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken (in plaats van één maand zoals de minister had voorgesteld).
  • Voor ontslag van werknemers in het bijzonder onderwijs hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan UWV of kantonrechter als de werknemer zich gedraagt in strijd is met de godsdienstige beginselen van de onderwijsinstelling. Wel moet vooraf toestemming worden gevraagd aan een onafhankelijke en onpartijdige commissie.
  • Voor kleine MKB-werkgevers (minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële positie verkeren en hun werknemers daardoor moeten ontslaan, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling voor de berekening van de transitievergoeding. Deze werkgevers hoeven bij het berekenen van de transitievergoeding alleen de dienstjaren na 1 mei 2013 mee te tellen.

Wij houden u op de hoogte van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.