Praktische tips

Hieronder alvast wat praktische tips:

 • Tip 1: Sluit nieuwe overeenkomsten voor bepaalde tijd zoveel als mogelijk af vóór 1 juli 2014, zodat deze nog onder het oude (gunstigere) recht vallen. Arbeidsovereenkomsten aangegaan ná 1juli 2014 gelden, als de werknemer twee jaar of langer in dienst is, meteen voor onbepaalde tijd .
 • Er komt een aanzegplicht voor de werkgever voor alle arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer: ten minste één maand voor de einddatum moet de werkgever schriftelijk berichten of hij de overeenkomst al dan niet wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Ben je te laat, dan ben je schadeplichtig en betaal je over elke dag te laat aangezegd een vergoeding gelijk aan het dagloon. Tip 2: Neem de aanzegging alvast op in de arbeidsovereenkomst.
 • Op basis van de huidige ketenregel kunnen 3 overeenkomsten in 3 jaar met tussenpozen van 3 maanden worden aangegaan (3x3x3). Dit wordt gewijzigd in 3 overeenkomsten in 2 jaar met tussenpozen van 6 maanden (3x2x6). Wil je vasthouden aan 3 tijdelijke overeenkomsten dan raden we aan 3x een arbeidsovereenkomst van acht maanden te sluiten. De laatste arbeidsovereenkomst zou aangegaan moeten worden voor acht maanden minus één dag ter voorkoming van het betalen van een transitievergoeding.
 • Een concurrentiebeding mag niet meer worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er geldt een uitzondering als er sprake is van een ‘zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang’. Lopende contracten , aangegaan vóór 1 juli 2014 worden gerespecteerd.Tip 3: neem desgewenst nog voor 1 juli 2014 een concurrentiebeding op in de overeenkomst voor bepaalde tijd. Uiteraard moet de werknemer daar nog wel mee instemmen.
 • Het relatiebeding wordt niet letterlijk genoemd in het wetsvoorstel. Aangezien de heersende leer is dat een relatiebeding juridisch gezien wordt als een concurrentiebeding, moet er vooralsnog van worden uitgegaan dat voor een relatiebeding hetzelfde geldt als voor een concurrentiebeding. Het is echter ook niet helemaal uitgesloten dat een relatiebeding nog wel mag worden overeengekomen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit moet verder uitgekristalliseerd worden.
 • Een proeftijd mag niet meer bij een arbeidsovereenkomst van korter dan 6 maanden. Tip 4: bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden en 1 dag mag dus wél schriftelijk een proeftijd van één maand worden overeengekomen.
 • Tip 5: neem een pensioenbeding op in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zodat in aansluiting daarop gedurende twee jaar een nieuwe reeks van bepaalde tijdovereenkomsten gesloten kan worden met de gepensioneerde.

Verdere aandachtspunten

Houd verder rekening met het volgende:

 • Agendeer de afloop van een bepaalde tijdcontract en stel een reminder in, bijvoorbeeld zes weken voor afloop. Bespreek tijdig intern het al dan niet verlengen van een contract en stuur een aanzegbrief aan werknemer.
 • Agendeer de afloop van de proeftijd.
 • Denk bij een verlenging goed na over de duur en het aantal van de bepaalde tijdovereenkomsten.
 • Zorg voor een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst.
 • Zorg voor inzicht in het werknemersbestand. We helpen u graag met het opstellen van een inzichtelijk overzicht.
 • Pas uw model arbeidsovereenkomst aan op de proeftijd en het concurrentiebeding.
 • Check de toepasselijke cao voor afwijkingen!
 • Verleng arbeidsovereenkomsten uiterlijk 30 juni 2014 (en niet pas per 1 juli 2014) zodat ‘het huidige recht’ nog even van toepassing is.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.