Gevolg

Het gevolg hiervan is ook dat gemeenten meer bijzondere persoonsgegevens gaan verwerken. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt een verzwaard (privacy-)regime.

Intransparantie en onvoldoende beveiling over persoonlijke gegevens

Volgens het CBP zijn de privacywaarborgen onvoldoende uitgewerkt. Dit levert volgens het CBP ernstige risico’s op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze risico’s zijn met name gelegen in het feit dat het risico bestaat dat persoonsgegevens bovenmatig worden gedeeld, persoonsgegevens worden gebruikt voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld. Ook bij de beveiliging stelt het CPB vraagtekens. Het CBP waarschuwt ook voor intransparantie. Het wordt zowel voor de burgers als voor de overheid niet inzichtelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt. Het is bovendien niet inzichtelijk met welk doel deze gegevens worden verzameld. Vanuit het CBP wordt onder meer aangedrongen op een Privacy Impact Assessment (PIA) die de risico’s en privacywaarborgen van dit wetsvoorstel in kaart brengt. Het CBP adviseert dan ook het wetsvoorstel niet in de huidige vorm in te dienen.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht