Loonschaal B1

In de arbeidsovereenkomsten met de werknemers wordt echter wel verwezen naar de cao. De werkgever past ook de (lagere) salarisschalen toe. FNV vordert toepassing van de (hogere) loonschaal B1 die in de conceptversie van het onderhandelingsresultaat nog was opgenomen, maar niet in de definitieve tekst van de cao stond. Er zou geen overeenstemming zijn bereikt over de tekst op dit punt.

Onderhandeling en conclusie

Ondanks dat er juridisch geen cao bestond, de cao was immers niet ondertekend en aangemeld, was het volgens de kantonrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om van de werkgever te verlangen de gemaakte afspraken uit de cao-tekst niet uit te voeren. De onderhandelingen die tussen de cao-partijen waren gevoerd, het onderhandelingsresultaat dat de rechter op grond van Haviltex uitlegt, leiden tot de conclusie dat FNV gehouden was de cao te ondertekenen. De toepassing door de werkgever van de gewijzigde salaristabellen uit de cao was – ondanks het ontbreken van een ondertekende en op juiste wijze gedeponeerde cao – juist. De vorderingen van FNV zijn afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over een cao,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.