Afschaffing integratieheffing

De integratieheffing houdt in dat als een  btw-ondernemer zelf een pand bouwt en dit vervolgens gebruikt voor activiteiten  die zijn vrijgesteld van btw (denk aan de verhuur van woonruimte), deze btw moet betalen over de totale voortbrengingskosten. Dus ook over de grond die de ondernemer al in eigendom had.
Door het vervallen van de integratieheffing zit de ondernemer dus per saldo niet met 21% niet aftrekbare btw over de grondkosten (incl. overdrachtsbelasting!), hetgeen een voordeel is. Dat kan bijv. bij de transformatie van een kantoor in woningen flink schelen.
Er is echter ook een nadeel:  de btw op de bouwkosten kunnen niet meer in aftrek worden gebracht gedurende de bouw. Het financieringsvoordeel van de btw op de bouwkosten, zal men dus niet langer hebben.

 

Overdrachtsbelasting participaties in vastgoedlichamen

Op dit moment geldt op grond van een uitspraak van de Hoge Raad voor de verkrijging van een participatie in een vastgoedlichaam zonder rechtspersoonlijkheid (denk aan vastgoed CV’s) dat pas overdrachtsbelasting is verschuldigd als uiteindelijk een belang van één/derde wordt verkregen, net als bij de verkrijging van een participatie in een vastgoedlichaam mét rechtspersoonlijkheid (bijv. een BV).
Per 1 januari 2014 is ook de verkrijging van een kleiner belang in een fonds zonder rechtspersoonlijkheid belast. Er geldt echter een uitzondering voor beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Verruiming werkzaamheden FBI

Een FBI mag voortaan bijkomstige activiteiten verrichten die dienstbaar zijn aan de exploitatie van de door deze gehouden onroerende zaken. Die  activiteiten moeten dan wel worden ondergebracht in een afzonderlijke dochtervennootschap die gewoon vennootschapsbelasting betaalt. Het gaat om facilitaire diensten voor huurders zoals schoonmaakdiensten of het verzorgen van de catering, receptie of vergaderservice. Nota bene: voor projectontwikkeling gold al een soortgelijke regeling.

Vragen?

Heeft u vragen over het belastingplan,  neemt u dan contact op met ons team vastgoed.