Ten onrecht geen uitgebreide procedure

Volgens appellanten in de hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS)  zou sprake zijn van het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen. In dat geval zou  artikel 2.1 lid 1 aanhef en onderdeel van de Wabo van toepassing zijn en zou ten onrechte geen uitgebreide procedure door de gemeente zijn gevolgd. Dit betoog faalt.

Nachtverblijf of huisvesting

Volgens de AbRvS is de verhuur van kamers aan studenten niet aan te merken als bedrijfsmatig of in het kader van verzorging verschaffen van nachtverblijf. De bewoners van een studentenhuis hebben geen nachtverblijf, maar worden in het te realiseren woongebouw gehuisvest. Terecht is daarbij in de uitspraak van de rechtbank in aanmerking genomen dat blijkens de Nota van toelichting van het Bor (Stb. 2010, 143, pagina’s 82 en 83) onder dergelijk verblijf bijvoorbeeld wordt verstaan het gebruik van gebouwen ten behoeve van ziekenhuizen, verpleeghuizen, pensions en hotels, omdat dit vormen van gebruik zijn die als meest risicovol worden aangemerkt. Onder meest risicovol wordt in dit geval verstaan: een verhoogde kans op negatieve gevolgen van een eenmaal uitgebroken brand voor de veiligheid van personen. Het gaat om de aanwezigheid van grotere aantallen mensen in een wellicht kwetsbare situatie of om minder zelfredzame mensen. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak AbRvS van 16 januari 2013, LJN: BY8500).

Vragen?

Heeft u vragen over verhuur, neemt u dan contact op met ons team vastgoed