Tijdelijke regeling

Deze tijdelijke verruiming is oorspronkelijk bedoeld om de arbeidsmarktpositie voor jongeren te verbeteren en zodoende de jeugdwerkloosheid te verminderen. Het betreft een tijdelijke regeling (tot 2012) met een mogelijkheid van verlenging tot 2014. Werkgevers kunnen jongeren tot 27 jaar door de wetswijziging één extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (vier in plaats van drie) aanbieden – zolang de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer dan 48 maanden (in plaats van 36 maanden) beslaan – voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Noodzakelijkheid in twijfel getrokken

Er bestaat kritiek op de tijdelijke regeling. De toepassing van de tijdelijke regeling brengt mogelijk ongeoorloofd leeftijdsonderscheid met zich mee. Met name de noodzakelijkheid van de tijdelijke regeling wordt in twijfel getrokken. Het is namelijk de vraag of de arbeidsmarktpositie van jongeren tot 27 jaar door de tijdelijke regeling daadwerkelijk verbeterd wordt. Ondanks het standpunt van de wetgever, dat geen sprake zou zijn van ongeoorloofd leeftijdsonderscheid, bestaat de mogelijkheid dat een rechter anders oordeelt. De rechter zou dan de tijdelijke regeling buiten beschouwing kunnen laten, hetgeen inhoudt dat de oorspronkelijke ketenregeling van toepassing is, met alle gevolgen van dien.

Vragen?

Heeft u vragen over de ketenregeling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.