Wet Melding Colleftief Ontslag

Bij een collectief ontslag moeten belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf worden geraadpleegd. Het overleg met de vakbonden en het UWV WERKbedrijf dient ter voorkoming of vermindering van het aantal ontslagen. Deze meldingsplicht is geregeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De WMCO spreekt van een collectief ontslag indien een werkgever 20 of meer werknemers wil ontslaan binnen een periode van drie maanden en in het werkgebied van het UWV WERKbedrijf.

Wetsvoorstel

Op dit moment geldt de meldingsplicht alleen als de arbeidsovereenkomst via het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter wordt beëindigd. Minister Kamp heeft een wetvoorstel ingediend om ook beëindigingen met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) voortaan onder de meldingsplicht te laten vallen. Als gevolg van dit voorstel zal een werkgever bij een voorgenomen ontslag van 20 of meer werknemers dit moeten melden bij de belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf, ongeacht de route die men kiest voor de ontslagprocedure.

Advies raad van state

De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Zodra er meer hierover bekend is, zullen wij dit op onze website melden.

Vragen?

Heeft u vragen over de meldingsplicht bij collectief ontsalg , neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.