Uitspraak

Zo oordeelde de Raad van State op 4 mei jl. De uitgevers die de boete door de Arbeidsinspectie opgelegd hadden gekregen, betoogden dat hun activiteiten waren beperkt tot het uitgeven van de dagbladen en dat de distributie en het transport daarvan waren uitbesteed. De distributeurs waren dus werkgever in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), zo vonden de uitgevers. Voor de uitgevers was het feitelijk onmogelijk om elke ochtend de identiteit van de dagbladbezorgers te controleren. De Raad overwoog echter dat dit de uitgevers onverlet laat om de nodige maatregelen te treffen om overtreding van de Wav te voorkomen. De uitgevers hebben daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat zij uitdrukkelijk bij de distributiebedrijven hebben bedongen dat de door hen ingeschakelde distributeurs bij de tewerkstelling van vreemdelingen de Wav in acht dienen te nemen. Het nalaten van controle door de distributeurs, komt dus voor rekening van de uitgevers. De boete wordt per overtreding (per vreemdeling) vastgesteld op € 7.600,-. Zorg er derhalve voor dat u zelf regelmatig controleert op het bezit van vergunningen en het bijhouden van een goede administratie, maar verlang dit ook van uw contractspartner bijvoorbeeld in de overeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de Wav ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.