Wetsvoorstel ingediend

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer behandeld en nu bij de Eerste Kamer ingediend. Uit de Memorie van Antwoord van Minister Kamp naar aanleiding van de door de Tweede Kamer gestelde vragen komen de volgende zaken naar voren.  Het wetsvoorstel regelt dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen (20 dagen bij een fulltime baan) binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Vakantiedagen vervallen, tenzij de werknemer “redelijkerwijs niet in staat was” deze op te nemen. Wat “redelijkerwijs niet in staat was” inhoudt, moet worden beoordeeld naar de omstandigheden van het geval. De bewijslast rust op de werknemer. Een werknemer die re-integreert, wordt in beginsel geacht in staat geweest te zijn vakantiedagen op te nemen. Langdurig zieke werknemers aan wie om medische redenen geen re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, zijn redelijkerwijs gezien niet in staat geweest vakantiedagen op te nemen. Werkgevers moeten de administratie zo inrichten, dat onderscheid gemaakt wordt tussen minimum vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Daarbij moet tevens de verjaringstermijn zijn aangegeven. Het zijn niet meer per definitie de oudste opgebouwde dagen die als eerste vervallen.

Datum invoering 1 jan

Eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad over het afboeken van vakantiedagen, zal niet van toepassing zijn op het nieuw in te voeren systeem, omdat deze jurisprudentie er in de praktijk toe zou leiden dat nieuw opgebouwde minimum vakantiedagen zullen vervallen als een werknemer nog beschikt over vakantiedagen die onder de huidige wetgeving zijn opgebouwd. Minimum vakantiedagen waarop de vervaltermijn van zes maanden van toepassing is, moeten eerder worden afgeboekt dan dagen waarvoor een verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Een redelijke wetsuitleg leidt ertoe dat in het belang van de werknemer de dagen die als eerste verloren gaan, als eerste worden afgeboekt – aldus de minister. De werknemer kan overigens nog steeds zelf aangeven of hij minimum of bovenwettelijke vakantiedagen wil opnemen. De datum voor invoering van de wet is nu vastgesteld op 1 januari 2012. (Bron: 05-04-2011 | Kamerstuk 32465 nr. C | Eerste Kamer  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32465-C.html )

Vragen?

 

Heeft u vragen romdom vakantiedagen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.