Werkgever heeft zijn best gedaan

Werkneemster is sinds 1 december 2001 in dienst bij werkgeefster, in de functie van assistente facilitaire dienst. Aangezien werkneemster volgens werkgever niet goed functioneert, heeft werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens veranderingen in de omstandigheden. Werkgever heeft werknemer mogelijkheden aangereikt het functioneren te verbeteren. Zo zijn vanaf 2003 vele evaluatie- en verbetergesprekken met werknemer gevoerd en hebben op een gegeven moment wekelijks planningsgesprekken plaatsgevonden. Werkgever heeft een ontwikkel-assesment bekostigd voor werkneemster en zij heeft een coachingstraject gevolgd. De kosten hiervoor bedroegen € 6.500,00. Ook is werkneemster tijdelijk gedetacheerd naar een functie waarbij haar zwakke punten niet naar voren zouden komen. In een evaluatiegesprek op 10 januari 2011 is door werkgever aangegeven dat werkneemster onvoldoende vooruitgang in haar functioneren heeft geboekt.

Uitspraak

Werkneemster heeft onvoldoende argumenten aangevoerd het standpunt van werkgever te weerleggen. Volgens de kantonrechter kan werkgever er gerechtvaardigd vanuit gaan dat werkneemster haar functioneren in de toekomst niet zal verbeteren. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, zonder dat werkneemster een vergoeding toegekend krijgt. Hierbij weegt mee dat werkgever vele jaren heeft geprobeerd werkneemster naar behoren te laten functioneren tegen hoge kosten.

Vragen?

Heeft u vragen over de wetgeving rondom ontslag, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.