Noodzakelijke reorganisatie

De gemeente Leeuwarden zag zich door ingrijpende bezuinigingen, waarop zij geen invloed kon uitoefenen, genoodzaakt te reorganiseren, waarbij mogelijk gedwongen ontslagen zouden vallen. Binnen de gemeente is het Sociaal Akkoord 2008 van toepassing, dat echter op 31 december 2012 afloopt. Op grond van dit akkoord mag de gemeente werknemers in vaste dienst in het kader van reorganisatie niet ontslaan. Hoewel de OR negatief heeft geadviseerd, heeft de gemeente toch besloten het besluit ongewijzigd – dus zonder aan de wensen van de OR tegemoet te komen – te nemen. De OR heeft beroep ingesteld tegen het besluit en de OK verzocht, de gemeente te verplichten het besluit in te trekken en de gemeente te verbieden handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit. Daarnaast zou de gemeente de gevolgen die de tenuitvoerlegging van het besluit heeft veroorzaakt, ongedaan moeten maken.

Oordeel OK

De OK is van oordeel dat het inderdaad op de weg van de gemeente had gelegen om de onzekerheid over mogelijk gedwongen ontslagen weg te nemen. Gezien de ingrijpende bezuinigingen is echter een voortvarende besluitvorming aannemelijk, zodat de gemeente in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Daar komt bij dat de gemeente heeft toegezegd dat er geen ontslagen zullen vallen, zolang er geen nieuw akkoord of anderszins een regeling is overeengekomen. De Ondernemingskamer heeft het verzoek van de OR dan ook afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over het reorganisatiebesluit, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.