(Ver)bouwen

Wil (en mag) u herbestemmen, dan zult u immers willen verbouwen. Hebt u dan altijd onverkort met de nieuwe bouwregels te maken?
Ja en nee. Ja, omdat u voortaan aan de (ver-)bouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 vastzit. En nee, omdat deze voorschriften u bij bestaande bouw in veel gevallen toestaan het “rechtens verkregen niveau” aan te houden.
Dit betekent, dat het bij bestaande bouw behorende kwaliteitsniveau minimaal aanwezig moet zijn. Dat beginsel lijdt uitzondering als het bestaande niveau gelet op de voorgenomen functiewijziging te kort schiet, bijvoorbeeld qua energieverbruik of geluidwering. Het bevoegd gezag kan dan immers op grond van de Woningwet extra voorzieningen eisen, maar nooit méér dan het niveau voor nieuwbouw.
Ook kunnen in het nieuwe Bouwbesluit specifieke voorschriften staan waarvan ook bij bestaande bouw niet mag worden afgeweken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brandvertraging, thermische isolatie en constructiesterkte. In zijn algemeenheid geldt evenwel dat de eigenaar van een bestaand (kantoor)pand bij voorgenomen verbouwing vaak meer bestaande rechten heeft dan het nieuwe Bouwbesluit 2012 bij eerste lezing doet vermoeden.
Hebt u transformatieplannen, dan denken wij graag constructief met u mee!

Vragen?

Heeft u vragen rondom het nieuwe bouwbesluit, neemt u dan contact op met ons team vastgoed.