Wijzigingen

Het wetsvoorstel, waarover op 14 februari 2012 in zijn geheel wordt gestemd, is hierdoor op (onder andere) de volgende punten gewijzigd:

-Hoofdregel wordt dat een opdracht op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt gegund. Gunning op laagste prijs is alleen nog toegestaan indien de keuze daarvoor in de aanbestedingsstukken afdoende wordt gemotiveerd;
-Een aanbestedende dienst voegt opdrachten niet onnodig samen. Als opdrachten toch worden geclusterd, moet de reden daarvoor in de aanbestedingsstukken worden gemotiveerd;
-Een opdracht wordt, indien mogelijk, opgedeeld in percelen. Als dat  niet mogelijk is, wordt dat -weer- gemotiveerd;
-De Gids Proportionaliteit moet verplicht worden toegepast. Afwijkingen moeten worden gemotiveerd;
-Omzeteisen worden zoveel mogelijk geschrapt en zijn alleen nog toegestaan indien… u raadt het al! En als het dan inderdaad niet anders kan, mag de omzeteis niet hoger zijn dan drie keer de waarde van de opdracht.

Ons gevoel

Bij lezing van het bovenstaande bekruipt ons een eerste gevoel dat de administratieve lasten niet zozeer worden teruggedrongen maar dat die meer aan de zijde van de aanbestedende dienst komen te liggen en een tweede gevoel dat de aanbestedingspraktijk zeker niet minder juridisch wordt. Voortaan zullen ook de diverse motiveringen op deugdelijkheid worden getoetst.

Vragen?

Heeft u vragen over de Amandementen op de aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.