Watervalmethode niet flexibel

Hoewel de watervalmethode een beproefd systeem is, blijkt het in de praktijk vaak niet te voldoen. Immers, het komt nogal eens voor dat gedurende het project de eisen met betrekking tot de te ontwikkelen software wijzigen: de opdrachtgever krijgt nieuwe inzichten, de markt is ondertussen veranderd of de klanten hebben nieuwe wensen.  De watervalmethode biedt weinig of geen ruimte voor dergelijke veranderingen. Onder andere om deze reden is in de loop van de tijd een flexibelere aanpak van software-ontwikkeling ontstaan, bekend geworden onder de naam ‘Agile’.

De problemen voor de Agile methode

Een beschrijving van de Agile methode is te vinden in dit artikel, dat eerder op onze website is gepubliceerd. Zoals aldaar ook aangegeven, is de traditionele ontwikkelovereenkomst niet geschikt voor Agile projecten. Hieronder zullen kort een aantal problemen aangestipt worden.

  • In een traditionele ontwikkelovereenkomst wordt de omvang van het project (de ‘scope’) vaak strak omschreven. In een Agile overeenkomst is dit niet mogelijk, aangezien de scope aan constante verandering onderhevig is.
  • In een traditionele ontwikkelovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt omtrent de totaalprijs van het project. In een Agile overeenkomst is dit niet mogelijk, aangezien de prijs afhangt van de uit te voeren werkzaamheden, waarover aan het begin van het project nog geen duidelijkheid is.
  • In een traditionele ontwikkelovereenkomst wordt vaak de aansprakelijkheid voor schade bij de leverancier gelegd. In een Agile overeenkomst ligt dit genuanceerder, aangezien het eindresultaat door samenwerking tot stand komt. Er is derhalve vaak niet één partij verantwoordelijk en aansprakelijk.
  • In een traditionele ontwikkelingsovereenkomst staat centraal wat uitgevoerd wordt, terwijl in een Agile overeenkomst minstens zo belangrijk is door wie en hoe het wordt uitgevoerd.  In een Agile-overeenkomst zal om die reden dan ook veel nadruk liggen op de samenstelling van het team en de aanpak van het project.  Verder moeten er veel zaken omtrent de samenwerking worden geregeld.
  • In een traditionele ontwikkelingsovereenkomst is de totstandkoming en overdracht van documentatie  een kernbepaling. In de aanpak volgens de Agile theorie is het opstellen van documentatie veel minder belangrijk en wordt in plaats daarvan gefocust op het eindresultaat: werkende software (de 2e pijler van het Agile Manifesto).
  • In een traditionele overeenkomst wordt vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst vaak bestraft, terwijl de Agile overeenkomst juist op ieder moment opzegbaar moet zijn.
  • Tenslotte  is misschien wel het belangrijkste verschil dat in de situatie van de traditionele watervalmethode  geprobeerd wordt zoveel mogelijk zaken in detail in het contract vast te leggen, terwijl de relatie tussen opdrachtgever en leverancier in het geval van Agile beheerst wordt door wederzijds vertrouwen.  Als gevolg hiervan worden in het contract meer de hoofdlijnen besproken en meer nadruk gelegd op bepalingen die de goede samenwerking stimuleren,
  • Voor juristen is het opstellen van een Agile overeenkomst dan ook een grote uitdaging. Aangezien onze advocaten zowel een diepgaande kennis van het contractrecht als de Agile methodiek hebben, kunnen wij u helpen met het opstellen van op uw situatie toegesneden Agile-overeenkomsten.

Vragen?

Heeft u vragen over de Waterval- of Agilemethode, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht