Eén ontslagroute

Met als doel meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt te creëren komt er nu, afhankelijk van de reden van ontslag, één ontslagroute. De bedoeling is om sneller zekerheid aan werknemers en werkgevers te bieden. Ook is het streven om de ontslagvergoeding geleidelijk omlaag te brengen. De uitwerking hiervan moeten we afwachten, maar wij gaan er van uit dat dit conform de plannen uit het Sociaal Akkoord is. Daarnaast zal het Kabinet vanaf 1 januari 2015 verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken en schijnconstructies tegen te gaan.

WW

De hervorming van de WW ziet op van-werk-naar-werkbegeleiding en een beperking van de maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW. De hervormde WW moet bijdragen aan een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt na werkloosheid. Het doel is mensen langer voor de arbeidsmarkt behouden en de (langdurige) werkloosheid terug te dringen.

AOW

De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd naar 66 in 2018 en 67 in 2021 en vervolgens aan de levensverwachting gekoppeld. Tegelijkertijd wordt het fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen versoberd en beperkt tot een inkomen van 100 duizend euro.
(Semi-)Ambtenaren Bij het ministerie van Defensie worden, bovenop de eerder 12.000 wegbezuinigde functies, 700 tot 900 mensen gedwongen ontslagen. Echter, door de overheid wordt geen nullijn gehanteerd. Sinds 2010 zijn de salarissen van de meeste overheidsdienaren bevroren. Door de inflatie betekent dat in de praktijk een forse koopkrachtdaling. Het kabinet heeft nu ruimte gecreëerd om de nullijn voor komend jaar van tafel te halen.

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Een werknemer kan ervoor kiezen een ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrechtverzekering of stamrecht-BV. Het voordeel is dat dit via de werkgever belastingvrij kan. Er moet pas belasting betaald worden op het moment dat de werknemer uitkeringen krijgt uit deze stamrechtconstructie. De belastingheffing kan dus tot een moment in de toekomst worden uitgesteld, bijvoorbeeld na het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast heeft de werknemer een tariefvoordeel, omdat de uitbetaling in kleine gedeeltes zal plaatsvinden. De vergoeding komt dus niet in één keer in de belastingheffing terecht. De stamrechtvrijstelling komt per 1 januari 2014 te vervallen. Een ontslagvergoeding wordt dus op het moment van verkrijging direct belast. Voor bestaande stamrechtconstructies gaat tijdelijk een voordelig tarief gelden, zodat het aantrekkelijk wordt om de ontslagvergoeding in één keer op te nemen.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Ook zijn er fiscale en arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen met als doel de lasten van de bezuinigingen eerlijker te verdelen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd en inkomensafhankelijk afgebouwd. In de praktijk betekent dat in 2014 de algemene heffingskorting voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de inkomstenbelasting tot het einde van de derde tariefschijf worden afgebouwd. Voor 2015 en verder vervalt de boven grens van de  afbouw. Deze maatregel wordt in de jaren 2014 tot en met 2016 gefaseerd ingevoerd, waarbij in 2014 een afbouw van 2% geldt oplopend tot 3,05% vanaf 2016. Het basisbedrag van de algemene heffingskorting wordt als gevolg van deze maatregelen in een periode van vier jaar verder verhoogd met € 157 in totaal.

Arbeidskorting nihil voor hoge inkomens

Ook de arbeidskorting wordt inkomensafhankelijk gemaakt. De arbeidskorting is de heffingskorting voor alle werkende mensen die bij de berekening van de inkomensbelasting en premie volksverzekering wordt toegepast. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting hangt in beginsel af van de leeftijd en van de hoogte van het arbeidsinkomen. Voor de hoogste inkomens wordt vanaf volgend jaar de arbeidskorting afgebouwd naar nul. Met ingang van 2017 bedraagt de arbeidskorting vanaf een inkomen van circa € 110.000 nihil. In de praktijk heeft deze maatregel voor degenen met de hoogste inkomens tot gevolg dat zij meer inkomensbelasting en een hogere premie volksverzekeringen moeten betalen.
(Bron: Nota over de toestand van Rijk’s financiën, TK 2013-2014 33 750 en www.rijksoverheid.nl)

Vragen?

Heeft u vragen over de Miljoenennota, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.