Chronische ziektes

Bij chronische ziektes moet gedacht worden aan diabetes, reuma, epilepsie, maar ook morbide obesitas wordt aangemerkt als een chronische ziekte. Chronisch zieke werknemers worden (nog) meer beschermd dan ‘gewone’ arbeidsongeschikte werknemers, waarvoor een opzegverbod van 2 jaar geldt. De uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 25 juni 2013 bevestigt dit maar weer eens.

De casus:

Werkneemster lijdt aan diabetes. Werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Volgens werkgever is werkneemster regelmatig arbeidsongeschikt geweest. De kantonrechter oordeelt dat de behandeld specialist van werkneemster een verklaring heeft opgesteld, waaruit een relatie blijkt tussen de ziekmeldingen van werkneemster en haar diabetes. Er bestaat volgens de kantonrechter een verband tussen de chronische ziekte van werkneemster en de voorgenomen ontbinding. Er moet dan worden bezien of ontslag in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is. Volgens de kantonrechter is het aantal ziektedagen over 2013 niet onacceptabel hoog. Werkgever heeft daarbij onvoldoende aangetoond dat het ziekteverzuim van werkneemster een verstorend effect heeft op de organisatie van werkgever. Ook is geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De vordering van de werkgever wordt afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten bij ziektes, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.