WKO

Deze bodemenergiesystemen, ook wel warmte-koudeopslag (WKO) genoemd, worden gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen of kassen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen door middel van in de bodem opgeslagen energie. Er zijn twee soorten systemen te onderscheiden: open en gesloten systemen. Het verschil hiertussen is kortweg het wel en niet in open verbinding staan met het grondwater.

Toepassing stimuleren

Met het wijzigingsbesluit beoogt de regering de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren. De toepassing van bodemenergiesystemen zou tot energiebesparing en daarmee tot vermindering van de uitstoot van CO2 moeten leiden. Het kan echter ook negatieve effecten hebben op de ondergrondse omgeving, dus moet de toepassing ervan ook gereguleerd worden.

Regulatie

Tot deze wijziging waren er nog geen regels voor gesloten systemen, terwijl voor open systemen al een watervergunningplicht gold. Om voor beide systemen een gelijk speelveld te creëren worden de gesloten systemen nu ook gereguleerd. Zo wordt “het installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem” opgenomen in het activiteitenbesluit, waardoor deze activiteit meldingsplichtig wordt. Voor grote gesloten bodemsystemen (>70 kW vermogen) wordt daarbij de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verplicht gesteld. Dit komt kortweg neer op toestemming vooraf van het bevoegd gezag voordat een dergelijk systeem geïnstalleerd mag worden.

vergunningplicht

Deze vergunningplicht zal bovendien ook voor kleine gesloten systemen gaan gelden in zogenaamde interferentiegebieden. Dit zijn speciaal door gemeente of provincie bij verordening aan te wijzen gebieden om doelmatig gebruik van bodemenergie te bevorderen en dus negatieve interferentie van verschillende bodemenergiesystemen te voorkomen.

Provinciale voorschriften

Ten behoeve van open bodemsystemen zijn ten slotte de tot voor kort uiteenlopende provinciale voorschriften geüniformeerd. Tevens is de watervergunningprocedure verkort van 6 naar 2 maanden, met als doel de betere inpassing ervan in bouwprojecten.

Vragen

Heeft u vragen over deze wijziging van regels, neemt u dan contact op met ons team vastgoed