Aanpassing

Concreet betekent dit dat de WMS op de volgende punten moet worden aangepast:

  • Recht op rechtsbijstand waardoor medezeggenschapsraden in het onderwijs juridische hulp kunnen inschakelen als dat nodig mocht zijn.
  • Verbetering van het oplossen van nalevingsgeschillen door een geschil onder te brengen bij (nieuwe) laagdrempelige geschillencommissies;
  • De mogelijkheid om makkelijker de nietigheid van instemmingsplichtige besluiten in te roepen.
  • Het scholingsbudget zal  rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad gaan, zodat voor scholing en vorming  geen toestemming meer aan het bestuur hoeft te worden gevraagd.

Andere moties

Daarnaast heeft de Tweede Kamer nog een paar andere moties aangenomen die zien op een verbetering van medezeggenschap en toezicht in het onderwijs. Deze moties zien op:

  • meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs;
  • een permanente bijscholing van toezichthouders;
  • een goede informatievoorziening aan toezichthouders

Minister Bussemaker zal in het najaar met een wetsvoorstel komen, waarin deze voorstellen zijn opgenomen. Wij houden u via onze website van de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap op de hoogte.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de WOR en de WMS, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.