Nieuwe maatregelen

Hier blijft het niet bij. Het kabinet heeft nog een aantal nieuwe maatregelen in de pijplijn. Gedacht moet worden aan een civielrechtelijk bestuursverbod, een instrument dat bedoeld is ondernemers (natuurlijke personen) een bestuursverbod op te leggen bij faillissementsfraude. Het wordt bestuurders verboden om direct dan wel indirect invloed uit te oefenen op het beleid van een rechtspersoon. Maar ook het opnemen van een wettelijke taak voor het Handelsregister om criminaliteit op te sporen, door actief vermoedens van fraude door te geven aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Er is verder een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de bevoegdheid van de Inspectie SZW wordt uitgebreid met de mogelijkheid de door haar verkregen handhavingsinformatie te delen met de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). T

Strenger beleid

Tenslotte  zal op internationaal niveau naar meer gegevensuitwisseling tussen de EU lidstaten worden gestreefd. Zo heeft de Inspectie SZW begin februari afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling met de Poolse arbeidsinspectie. Kortom, de teugels worden aangetrokken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze maatregelen,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.