Interessant punt

Wat onderhavig arrest met name interessant maakt voor de rechtspraktijk is het gegeven dat er kennelijk (enige) afstand wordt genomen door het hof van recente lagere rechtspraak waarbij juist is geoordeeld dat van een franchisenemer een kritische grondhouding mag worden verwacht ten aanzien van ontvangen informatie terzake de te verwachten omzet en winst (zie daarover dit artikel).

Casus

De franchisegever had zich in onderhavige kwestie onder meer verweerd door te stellen dat bepaalde informatie (de jaarcijfers) voorhanden was en de betreffende franchisenemer zich van de resultaten op de hoogte had kunnen brengen. De franchisenemer had, volgens de franchisegever, dus zelf kunnen vaststellen of de aan hem verstrekte informatie al dan niet juist was. Het hof gaat hier niet in mee. Het feit dat de franchisenemer de informatie op juistheid had kunnen beoordelen, doet – aldus het gerechtshof – niets af aan het onzorgvuldig handelen van de franchisegever. In dit geval wordt dus geen kritische grondhouding verlangd.

Vragen?

Heeft u vragen over het franchiserecht, neemt u dan contact op met Menno de Wijs, advocaat.